Zapraszamy Was do uczestnictwa i zdobywania nagród w Strefie Lego Projektantów Przyszłości

                  REGULAMIN

konkursu „Strefa Lego Projektantów Przyszłości”

w ramach

Szamotuły Samsung Festiwal Sportowo Edukacyjny

§1. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest: Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Szamotułach.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie skateparku Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o przy ulicy Sportowej 6 w Szamotułach

§2. Informacje ogólne

 1. Regulamin konkursu „Strefa Lego Projektantów Przyszłości” (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady prowadzenia konkursu.
 2. Konkurs odbywa się w dniu 9.06.2024 roku w godzinach od 9:00-13:00. Organizator ma prawo do zmiany okresu trwania konkursu bez podania przyczyny.
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
 4. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Konkurs polega na kreatywnym zbudowaniu z klocków Lego medalu lub sprzętu AGD – pralki, lodówki w ciągu 6 – 20 minutowych tur budowania.
 6. Tury odbywają się kolejno 1 – 9:00-9:30, 2- 10:30-11:00, 3-11:00-11:30, 4- 11:30-12:00,
  5-12:00-12:30, 6- 12:30 -13:00
 7. W konkursie można wziąć udział tylko 1 raz.
 8. Ilość uczestników ograniczona jest 48 uczestników – maksymalnie 8 w jednej turze.
 9. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją Regulaminu.

§3. Definicje

Występujące w treści Regulaminu określenia oznaczają:

Sponsor– Samsung

Nagroda – Smartband SAMSUNG Fit 3

Konkurs – konkurs” Strefa Lego Projektantów Przyszłości”

Stowarzyszenie – Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe

Uczestnik – Osoba w wieku 5-14 roku życia, która spełnia warunki uczestnictwa w konkursie. Ilekroć w Regulaminie wskazana została konieczność wyrażenia zgody przez uczestnika na realizację danej czynności prawnej, należy przez to rozumieć wyrażenie zgody osoby pełnoletniej będącej opiekunem prawnym uczestnika.

§4. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która spełni łącznie poniższe warunki:
  1. Jest w wieku  od 5 lat do 14 lat
  1. Załączy uzupełniony przez opiekuna prawnego Formularz zgód i potwierdzenie akceptacji zapisów niniejszego regulaminu.
  1. Stworzy budowlę, która nie może być modelem z gotowej instrukcji Lego.
  1. Stworzy budowlę, która będzie wytworem własnej wyobraźni.
  1. Do budowy wykorzysta tylko klocki udostępnione przez Organizatora
  1. Zmieści się w limicie – 20 minutowej tury budowania.
  1. Zmieści się w limicie zapisanych 48 uczestników tj. 8 uczestników na daną turę.
  1. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz budowli  w celach związanych z promocją.
  1. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu, składając oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje przedstawiciel ustawowy.
  1. Za bezpieczeństwo uczestników podczas konkursu odpowiadają przedstawiciele ustawowi taj rodzic, lub opiekun prawny.

§5. Nagrody

 1. Każdy Uczestnik może wystąpić tylko jeden raz i tylko w  jednej turze konkursu.
 2. Jako nagrody przewidziano:
  1. Za najlepszą budowlę w danej turze – Smartband SAMSUNG Fit 3.
  1. Za uczestnictwo drobne nagrody rzeczowe.
  1. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Wyboru prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą koordynatorzy zajęć
 • Komisja konkursowa oceniać będzie kreatywne wykorzystanie klocków Lego przy budowaniu modelu pralki, lodówki lub medalu.
 • Od wyniku obrad komisji konkursowej Uczestnikowi nie przysługują żadne środki odwoławcze.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danychAdministratorem danych jest: Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Szamotułach
Dane kontaktoweZ Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: – Stowarzyszenie – kontakt@sportoweszamotuly.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w konkursie, archiwizacyjnym, wyłonienia laureatów konkursu i przekazania nagród,   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: zgoda na udział w Konkursie, przepis prawa – realizacja obowiązków wynikających z tych przepisów prawa, w tym: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, prawnie uzasadniony interes administratora – umożliwienie obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks cywilny.
Okres, przez który dane będą przechowywanePani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa wyżej wskazanych.
Odbiorcy danychDane są przeznaczone dla Organizatora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Fundatorowi nagrody głównej w celu przekazania nagrody za I miejsce, osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danychPodanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest wzięcie w niej udziału.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane Uczestników są przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia laureatów i wydania nagród.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. Prawa Uczestników i pozostałe informacje wymagane prawem w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych zostało podane w §6.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2024

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Formularz zgody na przystąpienia do konkursu „Strefa Lego Projektantów Przyszłości” Organizowanego Przez Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe

Imię i nazwisko Uczestnika:

 …………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania uczestnika ………………………………………………………………………………………

Dane przedstawiciela ustawowego

……………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie Strefa Lego Projektantów Przyszłości “” organizowanym przez Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się oraz akceptuję treść postanowień regulaminu Konkursu.

(data i podpis Uczestnika)

(data i podpis Przedstawiciela Ustawowego1)