Szamotuły, dnia 01.03.2024 r.

Regulamin
Szamotuły SAMSUNG Biegu Rodzinnego

 1. ORGANIZATOR
  a. Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Szamotułach
  b. E-mail do organizatora kontakt@sportoweszamotuly.pl
 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
  a. Bieg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2024 roku (niedziela).
  b. Start ulica Sportowa 6 vis-a-vis Hotelu Maraton – godzina 10:00.
  c. Meta ulica Sportowa 6 vis-a-vis Hotelu Maraton – zamknięta o godzinie 10:20.
 3. ZGŁOSZENIA
  a. Termin zgłoszeń rozpoczyna się 6 marca 2024 r. o godzinie 7:00.
  b. Termin zgłoszeń upływa 1 maja 2024 r. o godzinie 15:00, chyba, że limit uczestników zostanie osiągnięty wcześniej.
  c. Limit opłaconych zgłoszeń to 150 osób.
  d. Zakup pakietu w dniu biegu będzie możliwy w cenie 100 zł.
  e. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
  f. Za zgłoszenie uważa się wpływ wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i opłacenie go za pomocą platformy Tpay.
  g. Opłata startowa uiszczana przelewem na rzecz Organizatora wynosi 30,00 zł – (opłata startowa zawiera medal, numer startowy, chip i wodę).
  h. Fakturę VAT za opłatę startową można uzyskać przesyłając niezbędne dane na adres kontakt@sportoweszamotuly.pl
  i. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na inne imprezy.
  j. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024r. godzina 10:00.
  k. Za uczestnika biegu uznaje się osobę, która dokonała płatności oraz znajduje
  się na liście startowej zawodników opłaconych.
  l. Czas księgowania wynosi od 3-4 dni roboczych.
  (Uwaga! Za dokonanie przelewu w terminie nie będzie uznawany przelew wyłącznie zlecony, tj. obciążenie rachunku bankowe uczestnika, ale przelew
  już zaksięgowany na rachunku bankowym Organizatora).
 4. POMIAR CZASU
  a. Pomiar czasu zapewnia firma wybrana przez organizatora
  b. Oficjalnym czasem dla klasyfikacji jest czas brutto (od momentu zarządzenia startu do momentu przekroczenia mety).
  c. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych.
 5. TRASA BIEGU I LIMIT CZASU
  a. Długość trasy to 555 metrów.
  b. Trasa obejmuję prostą z nawrotem.
  c. Nawierzchnia trasy w 100% asfaltowa.
  d. Trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu kołowego od godziny 9:30.
  e. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 15 minut.
  f. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym
  w punkcie 5 „e” , zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu.
  g. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  W tym wypadku mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks cywilny.
 6. UCZESTNICTWO
  a. W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
  b. W Biegu mogą wziąć udział uczestnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich oraz w wózkach dziecięcych”.
  c. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby, będzie zdyskwalifikowany.
  d. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
  e. Zawodnik zobowiązany jest do właściwego przypięcia chipu do pomiaru czasu.
  f. Zawodnicy nieposiadający chipu nie będą klasyfikowani.
  g. Zapisując się na bieg zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
  h. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne, Radę Ministrów oraz Organizatora.
  i. Biegu osobie, która zakłóca porządek publiczny, przebieg Biegu, nie wykonuje poleceń obsługi lub nie stosuje postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
  a. Zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniach 8.06.2024 (17:30-21:00)
  oraz 09.06.2024 (7:00-9:00)
  b. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem i po podpisaniu karty startowej
  oraz dostarczeniu przez opiekuna prawnego lub rodzica zgody na start uczestnika niepełnoletniego
  c. Jeżeli uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy dostarczyć podpisane przez osobę nieobecną upoważnienie pobrane ze strony internetowej Organizatora – sportoweszamotuly.pl oraz okazać do wglądu dokument tożsamości osoby odbierającej.
  d. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
  e. Pakiet startowy zawierać będzie:
  i. Pakiet A – 30,00 (medal na mecie, chip, agrafki, numer startowy)
 8. NAGRODY
  a. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą go w wyznaczonym limicie czasu otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
  b. Klasyfikacja będzie prowadzona.
  c. Organizator przewiduje dwie nagrody rzeczowe dla biegaczy w biegu rodzinnym
  d. Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania uczestników.
 9. WYNIKI
  a. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie internetowej samsunghalfmarathon.com po 7 dniach od daty przeprowadzenia biegu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  a. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  b. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza,
  iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
  i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres
  i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu na własną odpowiedzialność.
  c. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej
  w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
  d. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
  e. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres Organizatora: kontakt@sportoweszamotuly.pl w terminie 3 dni od daty zakończenia biegu.
  f. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów biegu jest zabroniona.
  g. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu
  Szamotuły SAMSUNG Biegu Rodzinnego w przypadku:
  i. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń
  (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie biegu byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
  ii. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia . Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia,
  o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz niemożliwe do pokonania, pomimo dołożenia należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia
  o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.
  h. Organizator nie zapewnia noclegów.
  i. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
  w przebieralniach.
  j. Organizator nie udostępnia depozytu.
  k. Organizator udostępnia przebieralnie oraz prysznice po biegu.
  l. Organizator zakazuje agitacji wyborczej oraz nie bierze odpowiedzialności za takową agitację przez osoby uczestniczące w wydarzeniu, a także osoby trzecie. Łamanie powyższego zakazu wiążę się z odpowiedzialnością karną osoby łamiącej prawo.
 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  a. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły (zwane dalej „Administratorem”).
  b. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  c. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii
  lub zapisu video lub przekazanie ich w całości na rzecz głównych sponsorów
  i partnerów imprezy
  d. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją
  i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
  e. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  f. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie
  i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
  g. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery
  i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.