REGULAMIN SAMSUNG BIEGU RODZINNEGO IX SZAMOTUŁY SAMSUNG PÓŁMARATON

 1. CEL
  • Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
  • Sportowe wychowanie młodzieży.
  • Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
  • Promocja Gminy Szamotuły i Powiatu Szamotulskiego w Polsce i na świecie.
  • Popularyzacja biegów jako czynnej formy wypoczynku.
  • Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
 2. ORGANIZATORZY
 3. TERMIN I MIEJSCE
  • Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2019r.
  • Start ul. Sportowa 6, godzina 9:30
  • Meta ul. Sportowa 6.
  • Długość trasy: ok. 800 m
 4. UCZESTNICTWO
  • W Biegu Rodzinnym podczas IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton prawo startu mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
  • Zawodnicy startujący w Biegu Rodzinnym podczas IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze zawodów w dniu 05.10.2019 roku w godzinach 15:00-20:00 oraz w dniu 06.10.2019 roku w godzinach 07:30-9:00.
  • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem i po podpisaniu karty startowej.
  • Jeżeli ktoś nie możesz osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy, że przekaże kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę startową. Osoby odbierające swój pakiet startowy osobiście, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. KLASYFIKACJE
  • Podczas Biegu Rodzinnego w IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna
 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
  • Termin zgłoszeń upływa 6.09.2019 roku, lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych tj. 300 osób.
  • Zakup pakietu w dniu półmaratonu tj. 06.10.2019 nie będzie możliwy.
  • Limit opłaconych zgłoszeń: 300
  • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej samsunghalfmarathon.com
  • Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora: Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Sportowa 6, UWAGA ZMIANA KONTA – Bank Spółdzielczy Duszniki oddział w Szamotułach nr konta 50 9072 0002 2099 0008 7115 0001 „Imię i Nazwisko, data urodzenia, miasto oraz skrót BR”.
  • Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń zgłoszenia do 6.09.2019 – opłata 30,00 zł.
  • Za uczestnika półmaratonu uznaje się osobę, która dokona płatności i znajdzie się na liście startowej – zawodników opłaconych – Czas księgowania do 3 / 4 dni.
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.
  • Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.10.2019 roku. Formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdować się będzie na stronie samsunghalfmarathon.com.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie. W przypadku braku opłaty po 7 dniach zawodnik nie będzie uwzględniany w liście zgłoszeniowej.
  • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w:
  • Biurze Półmaratonu, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły: 05.10 2019 (sobota) w godz. 15:00-20:00; 06.10.2019 (niedziela) w godz. 07:30-09:00.
  • Chipy podlegają zwrotowi po zakończonym biegu – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
  • Pakiet startowy zawiera: numer startowy, agrafki, koszulkę.
  • Uczestnicy biegu rodzinnego otrzymują: medal, wodę, posiłek po biegu.
 7. NAGRODY
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Rodzinny podczas IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
  • Osoby, które zajmą miejsca ustalone przez Organizatora otrzymają nagrody rzeczowe.
  • Dekoracje oraz wręczanie nagród odbywać się będzie na podstawie wyników nieoficjalnych przekazanych przez STS Timing w dniu zawodów i będą w tym przypadku nieodwołalne.
  • Zawodnik odbierający nagrodę rzeczową zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości.
  • Aby otrzymać nagrodę rzeczową należy uiścić podatek zgodnie zobowiązującym prawem.
  • Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego oraz uiścić należy podatek u organizatora, aby móc odebrać nagrodę.
  • Nagroda rzeczowa będzie do odbioru w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, po tym okresie nagroda przechodzi na rzecz organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 8. WYNIKI
  • Nieoficjalne wyniki Biegu Rodzinnego zostaną zamieszczone na stronie samsunghalfmarathon.com bezpośrednio po biegu.
  • Wyniki oficjalne Biegu Rodzinnego zostaną zamieszczone na stronie samsunghalfmarathon.com w terminie do 14 dni po uzyskaniu ostatecznego protokołu.
 9. WYŻYWIENIE
  Po ukończeniu Biegu Rodzinnego na mecie zawodnicy otrzymają wodę i posiłek regeneracyjny po oddaniu okazaniu z numeru startowego.
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Sportowa 6 (zwane dalej „Administratorem”).
  • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku.
  • W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
  • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
  • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
  • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Biegu Rodzinnego Warunkiem startu w Biegu Rodzinnym będzie podpisanie przez zawodnika zgody na udział w biegu na własną odpowiedzialność.
  • Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  w biegu na własną odpowiedzialność.
  • Wszyscy uczestnicy biegu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
  • Pisemne protesty dotyczące organizacji Biegu Rodzinnego przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@samsunghalfmarathon.com w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.
  • Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
  • Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.
  • Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą posiadać: numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości,
  • Chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi brakiem klasyfikacji.
  • Szatnie i prysznice będą znajdowały się przy ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły.
  • Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  • Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dyrektorzy Półmaratonu
Rafał Krzykała
Bartosz Węglewski

Szamotuły, 01.04.2019r