REGULAMIN IX SZAMOTUŁY SAMSUNG PÓŁMARATON

 1. CEL IMPREZY
  • Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
  • Sportowe wychowanie młodzieży.
  • Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
  • Promocja Gminy Szamotuły i Powiatu Szamotulskiego w Polsce i na świecie.
  • Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku.
  • Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
 2. ORGANIZATORZY
  • Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły.
  • Współorganizator – Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.
  • Biuro Półmaratonu mieści się w siedzibie Centrum Sportu Szamotuły ul. Sportowa6, 64-500 Szamotuły i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00, tel. +48 61 29 21 485, e-mail: kontakt@sportoweszamotuly.pl
  • Półmaraton odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Szamotulskiego.
  • Półmaraton zaliczany jest do Cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  • Bieg odbędzie się w dniu 6.10.2019r.
  • Start ul. Sportowa 6, godzina 11:00.
  • Meta ul. Sportowa 6.
  • Długość trasy: 21,097 km – trasa posiada atest PZLA
  • Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
  • Oficjalnym czasem dla klasyfikacji generalnej jest czas brutto. Czas netto jest czasem obowiązującym dla pozostałych miejsc. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów.
 4. PUNKTY ODŻYWIANIA ORAZ LIMIT CZASU
  • Punkty odżywiania znajdą się na około 5 km, 10 km i 15 km.
  • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
  • Trasa półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godz. 14:00.
  • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.
 5. UCZESTNICTWO
  • W IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton prawo startu mają osoby, które do dnia 6.10. 2019 roku ukończą 18 lat.
  • Zawodnicy startujący w IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze zawodów w dniu 05.10.2019 roku w godzinach 15:00-20:00 oraz w dniu 06.10.2019 roku w godzinach 07:30-10:00.
  • Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem i po podpisaniu karty startowej.
  • Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, wystarczy, że przekaże kartę osobie, która odbiera pakiet za niego. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisaną przez tę osobę jego kartę startową. Osoby odbierające swój pakiet startowy osobiście, które nie będą ze sobą miały w/w karty startowej muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 6. KLASYFIKACJE
  Podczas IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
  • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn w podziale na: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 oraz 70+ mężczyzn
  • Klasyfikacje dodatkowe:
   • Najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Gminy Szamotuły, (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania)
   • Najszybszy mieszkaniec i mieszkanka Powiatu Szamotulskiego (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania)
   • Najszybszy biegacz i biegaczka spośród pracowników firmy Samsung (wymagane wpisanie numeru GEN przy zapisach) – brak numeru GEN oznacza nieklasyfikowanie w tej kategorii.
 7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
  • Termin zgłoszeń upływa 6.09/2019 roku (dotyczy opcji z pakietami startowymi) oraz do 1.10.2019 (dotyczy opcji bez pakietów startowych) , lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń opłaconych w ilości 1500.
  • Zakup pakietu w dniu półmaratonu tj. 06.10.2019 nie będzie możliwy.
  • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej samsunghalfmarathon.com lub osobiście w Biurze Półmaratonu.
  • Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora: Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły Bank Spółdzielczy Duszniki oddział w Szamotułach nr konta 50 9072 0002 2099 0008 7115 0001 w treści podając: „Imię i Nazwisko, data urodzenia, miasto oraz skrót SHM” (od Samsung Half Marathon).
  • Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty i zgłoszeń
   • od 1.04.2019 do 6.09.2019
    • Opłata w wysokości 50,00 zł (numer startowy)
    • Opłata 90,00 zł – (pakiet startowy wraz torbą, buff’em i czapką)
   • W terminie od 7.09.2019 do 1.10 2019
    • Opłata w wysokości 70,00 zł (numer startowy)
  • Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 6.09.2019mają:zawodnicy, którzy zajęli w klasyfikacji generalnej miejsca I-III oraz I miejsce w kategoriach
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym.
  • Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.09.2019 roku. Formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdować się będzie na stronie www.samsunghalfmarathon.com (Pobierz).
  • Za uczestnika półmaratonu uznaje się osobę, która dokona płatności i znajdzie się na liście startowej – zawodników opłaconych – Czas księgowania do 3 – 4 dni.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Półmaratonu, ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły:
   • 05.10.2019 (sobota) w godz. 15:00-20:00
   • 06.10.2019 (niedziela) w godz. 07:30-10:00
  • Chipy podlegają zwrotowi po zakończonym biegu – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
  • Pakiet startowy w cenie 50,00 zł zawiera: numer startowy, agrafki, worek do depozytu
  • Pakiet startowy w cenie 90,00 zł zawiera numer startowy, agrafki, worek do depozytu, czapkę, buff, torbę
  • Wszyscy Uczestnicy półmaratonu otrzymują: medal, produkty regeneracyjne na punktach odżywczych na trasie (woda, izotonik, cukier,), posiłek po biegu.
 8. NAGRODY
  • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton pod patronatem Starosty Szamotulskiego w wyznaczonym limicie czasu otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
  • Dekoracje oraz wręczanie nagród odbywać się będzie na podstawie wyników nieoficjalnych przekazanych przez STS Timing w dniu zawodów i będą w tym przypadku nieodwołalne.
  • Zdobywcy miejsc I-VIII w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody rzeczowe: Zgodnie z załącznikiem numer 1 –Nagrody w IX Szamotuły SAMSUNG Półmaraton
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary i nagrody pieniężne w wysokości: 1 miejsce – 400 zł, 2 miejsce – 300 zł, 3 miejsce – 200 zł
  • Zwycięzcy klasyfikacji dodatkowych otrzymają nagrody rzeczowe Zgodnie z załącznikiem numer 1 – Nagrody w VIII Szamotuły SAMSUNG Półmaraton
  • Zwycięzcy klasyfikacji Gminy nie mogą być jednocześnie zwycięzcami klasyfikacji Powiatu.
  • Zwycięzcy klasyfikacji Powiatu nie mogą być jednocześnie zwycięzcami klasyfikacji Gminy.
  • Organizator ustala nagrodę w wysokości 1000,00 za pobicie rekordu trasy, który wśród mężczyzn wynosi 1 h 07 min 03 sek, a wśród kobiet 1 h 17 min 15 sek.
  • Na mecie rozdane zostaną nagrody rzeczowe za miejsca określone przez organizatora.
  • Zdobywcom nagród pieniężnych i rzeczowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nagroda zostanie wydana po opłaceniu należnego podatku.
  • Zawodnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego oraz uiścić podatek u organizatora, na tej podstawie zostanie wydana nagroda.
  • Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika /nagrody nie będą wypłacane gotówką/ po uzyskaniu oficjalnych wyników.
  • Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej i rzeczowej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy.
  • Zawodnik odbierający nagrodę rzeczową zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości.
  • Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
  • Nagrody rzeczowe należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni w Centrum Sportu Szamotuły ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły.
 9. WYNIKI
  • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie samsunghalfmarathon.com bezpośrednio po biegu.
  • Wyniki oficjalne biegu zostaną zamieszczone na stronie samsunghalfmarathon.com w terminie do 14 dni po uzyskaniu ostatecznego protokołu.
 10. NOCLEGI
  • Organizator przewidział specjalne ceny dla uczestników po podaniu hasła podczas dokonywania rezerwacji – Szamotuły Półmaraton
  • Płatny nocleg w miejscu startu/mety półmaratonu
 11. WYŻYWIENIE
  • Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę i posiłek regeneracyjny po okazaniu numeru startowego.
 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)jest Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe, ul. Sportowa 6 (zwane dalej„Administratorem”).
  • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r.zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku.
  • W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody nagromadzenia danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
  • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
  • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
  • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Półmaratonu.
  • Warunkiem startu w półmaratonie będzie podpisanie przez zawodnika zgody na udział w półmaratonie na własną odpowiedzialność.
  • Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
  • Wszyscy uczestnicy Półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
  • Pisemne protesty dotyczące organizacji Półmaratonu przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: kontakt@samsunghalfmarathon.com w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.
  • Każdy uczestnik Półmaratonu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.
  • Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.
  • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać: numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  • Chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi brakiem klasyfikacji.
  • Szatnie i prysznice będą znajdowały się w obiektach CS Szamotuły, ul. Sportowa 6,64-500 Szamotuły. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi w godzinach od 7.30 do 8.55 w dniu Półmaratonu.
  • Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego w godzinach 12:00-15:00. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  • Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dyrektorzy Półmaratonu
Rafał Krzykała
Bartosz Węglewski

Szamotuły, 01.04.2019r.